skip to Main Content
Kandidat Design

Moa Kourmadias

Landskapsarkitektur för en hållbar stad

Detta projekt hanterar de ekologiska och sociala värdena för en hållbar stad. Projektet har resulterat i en gestaltning av ett skogsbryn och ligger placerat på en specifik plats i Slottsskogen i Göteborg. Gestaltningen består av en två meter bred gångväg som sträcker sig över hela platsen, denna är menad att ge parkbesökare enkel tillgång till alla delar av brynet. Gestaltningen av projektet består även av en stor mängd arter att uppleva, från träd till buskar och perenna örter som varierar i höjder, färger, former och funktioner.

Projektet vill ge människor en positiv upplevelse av ett urbant grönområde som i sin tur skapar välbefinnande hos dessa människor. Projektet vill också skapa välbefinnande hos de djur och insekter som kan tänkas vistas i denna typ av miljö. Den föreslagna gestaltningen av skogsbrynet vill ge djur och insekter en plats att existera i harmoni med oss människor och vill visa hur samspelet mellan oss vilt skilda arter kan existera i en urban miljö.

@moakourmadiasdesign
moa.kourmadias@gmail.com
LinkedIn