skip to Main Content
Master Textil-Kropp-Rum

Hannah Jervelind & Charlotte Ewing

Forest Deleted, Förlåt Forever

Forest Deleted, Förlåt Forever är ett konstnärligt, kollaborativt sorgearbete som undersöker relationen människa-natur med den svenska skogen som fond.

Prydnadsbock. Nära hotad.
Knärot. Sårbar.
Raggtaggsvamp. Starkt hotad.

Den stora artdöden rasar i skogen, med en polariserad klimatdebatt och påtaglig framtidsångest som följd. Där andra sätter sitt hopp till grön teknologi, fastnar vi i skuldkänslor och maktlöshet. Hur ska vi kunna leva med oss själva? Den amerikanska teoretikern Donna J. Haraway uppmanar oss att stå kvar i friktionen – staying with the trouble. Att sörja de som gått förlorade och de som står näst på tur.

Med utgångspunkt i handtuftning bygger vi upp en installation med textila skulpturer, för att bearbeta vår sorg tillsammans med andra. Vi närmar oss den oundvikliga döden och iscensätter en vaka för skogens bortgångna individer. Skildrar det våld som vår egen art bär ansvar för och sopar upp garnrester till pelletsproduktion på löpande band.

Att omsätta våra tankar och känslor i material är nödvändigt för att förstå dem och på så sätt är hantverket en metod för att gestalta. Men den fysiska handlingen att tufta blir också en del av sorgeprocessen – att göra något praktiskt med händerna, att förankra sin egen kropp i rummet.

Ewing och Jervelind har arbetat ihop sedan 2015 och tillsammans format en konstnärlig praktik som bottnar i textila material och metoder. Deras arbete springer ur ett kollektivt tänkande och görande, med ett ständigt pågående samtal som länken däremellan. En gemensam tankevärld uppstår, ett flyktigt rum i ständig rörelse, där gränsen mellan jag och vi är flytande.

@studiomurkla
studiomurkla@gmail.com