skip to Main Content
Master Child Culture Design

Hanna Nielsen

A Portable Research and Making Station

I artikel 12 i barnkonventionen erkänns barns rätt att bilda sig en uppfattning och uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem. Och, vilket är mycket viktigt, vuxna måste lyssna. Artikel 31 handlar om barns rätt till lek och fritid och att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet.       

För att kunna informera, utforska och uttrycka våra åsikter måste vi ställa frågor. Hur kan jag som barnkulturdesigner motivera och ge tid och utrymme för barn att utforska sin nyfikenhet och sina frågor genom sin egen expertis och lek?  

Genom en serie utforskande co-design sessioner med 11 barn i åldrarna 7-11 år, en forskare och två föräldrar har vi utformat en portabel forsknings- och tillverkningsstation. Stationen är en infrastruktur för nyfikenhet, tvärvetenskaplig utforskning, co-design, lek, kreativitet och innovation.   

Stationen är redo att aktiveras i olika sammanhang för att utforska och generera plats- och projektspecifika frågor från olika perspektiv. Stationens huvudaktivitet är att utforska redan befintliga instrument och att skapa nya kontextspecifika instrument för att utforska en plats. När detta sker är stationen aktiverad.   

www.hannanielsen.com